All posts by BG Green Awards

ЕКО-БАТЕРИИ НАМАЛЯВАТ СМЕТКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

teslamotors

Автомобилната компания  Tesla Motors разпродаде за шест дни новите еко-батерии, които представи на 1-ви май тази година. Батерията може да съхранява енергия от слънчеви панели и от други възобновяеми източници, което би могло драстично да намали сметките за електричество на домакинствата.  Основателят на компанията Елон Мъск обяви, че са получили над 38 000 заявки през изтеклата седмица. Цената на новите еко-батерии достига до $3.500

 

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: БЪЛГАРИЯ ИМА УНИКАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКО ТУРИЗЪМ

Ivelina Vasileva

Природата е една от най-големите ни ценности. Трябват грижи и разум, за да я съхраним.

Ивелина Василева е магистър по специалността „Английска филология” в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Има множество специализации в България и чужбина. Била е директор на звеното за Управление на проекти в Бургас, мениджър в Европейски информационен център в Бургас, зам.-кмет на община Бургас, народен представител. От 2014 г. е министър на Околната среда и водите.

Министър Василева, каква е вашата визия за опазването на околната среда на България?

Природата ни е една от ценностите на България и ние трябва с достатъчно грижа и разум да подхождаме към нея. Да съхраняваме природните дадености и да работим в посока използването им за развитието на държавата по един устойчив начин. Визията на министерството, която е изцяло в контекста на визията на правителството и на Европа, част от която сме, е подчинена върху налагането на една култура, която да стимулира грижата на гражданите, на бизнеса и на всички публични власти и институции към опазването на околната среда. Това трябва да се реализира като използваме природните ценности като фундамент, върху който да градим зелената, модерната икономика, чрез която да оползотворяваме ресурсите, а не да ги похабяваме. Или да използваме природни дадености, за да развиваме такива сектори като туризма, еко, балнео и SPA туризма, като се имат предвид големите дадености, които имаме – минералните води. Икономическите дейности трябва да бъдат подчинени на това от една страна да се ограничи вредното въздействие върху природата, емисиите във въздуха, замърсяванията на почвата, на водите и да се насочи към намирането на най-добрите нови технологии. Те дават възможност тези ресурси да бъдат използвани и връщани в икономическия цикъл. Да се използват примерно отпадъците като ресурс. Тази тема според мен има огромно поле за развитие в държавата ни, защото навлизат все повече нови и модерни технологии. Целите, които сме си поставили като държава, са твърде амбициозни и създават икономически стимули за генериране на приходи от това да бъдат рециклирани отпадъците, т.е. повторно да бъдат използвани.

Министерството на околната среда и водите има голяма роля като институцията, която работи в посока информиране на гражданството, формиране на нова култура, стимулиране чрез инструментите, с които разполагаме. Примерно това е Оперативна програма „Околна среда“ за въвеждането на нови практики и модерни, иновативни технологии, както и провеждането на контролна дейност, която да гарантира здравата и безопасна околна среда за населението.

Инициирате промени в Закона за водите. Какви ще бъдат те и кои са акцентите в проектозакона за водите?

Основната промяна е свързана с ангажимента на правителството да въведе изменения в Закона, чрез които се гарантира, че техническото състояние на хидротехническите съоръжения – язовирите ще бъде строго контролирано. Ще бъде обособен единен национален контролен орган. Предложението на работната група, която беше съставена да изготви Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, е това да бъде Държавната агенция по метерология и технически надзор. Чрез този орган ще се проследява изпълнението на препоръките и констатациите на областните групи, които се сформират и правят преглед на състоянието на техническите съоръжения. Ще бъдат налагани санкции, ако е необходимо, ще бъде извършван регулярен контрол. Този орган ще контролира собствениците и операторите на язовирите, на хидротехническите съоръжения. Освен това ясно са разписани отговорностите на самите собственици и оператори да поддържат в добро състояние съоръженията, така че да не се предизвикват нежелани събития, бедствия от аварирали съоръжения. Това е основният акцент в Закона за водите.

Какви мерки ще предприеме през тази година Министерството на околната среда и водите за предотвратяване на трагични бедствени ситуации, на които вече бяхме свидетели?

В новата оперативна програма „Околна среда“ има няколко новости. Една от тях е обособяването на конкретна приоритетна ос, която е свързана с финансирането на дейности за превенцията и управлението на риска от наводнения. Отделени са 120 милиона лева, с които ще бъдат финансирани редица мерки, свързани с изграждането на шест регионални центъра за реакция и на Национална система за управление на водите в реално време, чиято функция ще бъде да дава представителна картина по отношение на отока в реките, на евентуалните рискове, които могат да възникнат при високи вълни. Съответно да осигури свързаност и достъп на всички институции, които биха могли да бъдат активирани при нужда за бедствията. Активно работим с колегите, които отговарят за хидротехническите съоръжения и инфраструктура. Това са експертите от Министерството на земеделието и храните, „Напоителни системи“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в чиито компетенции  е управлението на язовирите, осигуряващи питейното водоснабдяване и Министерство на енергетиката, което отговаря за хидроенергийните съоръжения. Заедно с тях е сформирана работна група, която активно работи за гарантирането на това, че всички слабости ще бъдат преодолени. Изключително важна е и ролята на Министерството на околната среда и водите с неговите структури и дирекции в изпълнение на задачите за управление на речните басейни. През 2015 г. те са във фазата на активно разработване. Работи се по изготвянето на карти, в които ще бъдат обособени зоните и териториите, където има риск от възникване на наводнение. След това на базата на идентифицираните зони се подготвят мерки, които ще бъдат реализирани и ще бъдат част от управлението на речните басейни за управление на риска от наводненията. Съгласно европейското законодателство тази година трябва да изготвим картите и да работим по мерките, които трябва да бъдат приложени съвместно с всички останали институции. През 2016 г. Министерски съвет трябва да приеме плановете за управление на риска от наводнение. Тези документи са важни, защото ще дадат базата за последващи инвестиции за координация, подсилване на административния капацитет на всички институции – Министерство на вътрешните работи, Областните управи, общините. Всички те трябва да предвидят мерки, които да доведат до превенция от възникването на наводненията.

Кога ще започне работа новият завод за отпадъци в София?

Съвместно със Столична община, с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и лично с премиера направихме поредната инспекция на изпълнението на финалната фаза от Проекта за изграждане на интегрираната система за управление на отпадъците на Столичната община (наричан завода за отпадъците). Това е едно изключително сложно съоръжение. Най-големият проект, който се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда“ е на обща стойност 345 милиона лева. В края на 2012 г. приключи изграждането на депото към него и то вече е в експлоатация. През миналата година стартира работата на двете инсталации за компостиране на зелените отпадъци. Имаме уверението на изпълнителя, че в края на месец юли ще бъде въведен в експлоатация и заводът за преработка на отпадъците. С финализирането на този проект ще имаме най-голямата и модерна в Европа инсталация, която ще гарантира екологосъобразно и изцяло съотвестваща на законодателните изисквания преработка на отпадъците в София.

По кави други европейски проекти и програми започна да работи Министерството на околната среда и водите?

Новата Оперативна програма „Околна среда“ е най-големият финансов инструмент, чрез който прилагаме политиките по околна среда. Активно работим с колегите от Европейската комисия и имаме готовност още през месец март да стартираме първите покани за проектни предложения. Финансовият ресурс по програмата възлиза на три милиарда и половина лева и ще бъде насочен към изграждането на екологична инфраструктура, съоръжения – ВиК мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, ако това е необходимо и е част от регионалното прединвестиционно проучване, което се извършва на територията на областта. В сектора „Отпадъци“ подкрепяме дейности, които са насочени към изграждане на системите, по-скоро на съоръжения за третиране и оползотворяване на отпадъците. Ще подкрепяме и демонстрацонни проекти, чрез които се въвеждат иновативни технологии, както и информационни кампании, в посока засилване на общественото съзнание за прилагането на практиките по разделното събиране на отпадъците. Има специален акцент и върху опазването чистотата на въздуха. Ще бъде осигурен финансов ресурс в размер на 120 милиона лева за мерки, които да подобряват качеството на атмосферния въздух в големите населени места, където има проблеми, предизвикани основно от интензивния транспорт в градовете или пък от битовото отопление през зимните месеци. А също така и мерки, свързани с наличието на свлачища на територията на страната, които също така създават рискове за безопасността на хората и околната среда.

Продължаваме и дейностите, свързани с управление и поддържане на мрежата „Натура 2000“ – мрежата от защитени зони с прилагане на конкретни мерки, които са заложени в плановете за управление. Освен това министерството работи и по две други програми с финансиране от Европейското икономическо пространство и съответно от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Очакваме да стартират в края на тримесечния период повече от 30 проекта, които се финансират по програмата на Евлопейското икономическо пространство. Министерството на околната среда и водите управлява две програми – едната е за вътрешните и морски води на територията на България, а другата е за биологичното разнообразие. Тези проекти са на стойност близо 35 милиона лева и ще подпомогнат политиките, свързани с прилагането  на директивата за управлението на водите, директивата за морската стратегия. Ще предприемем и мащабна кампания за подпомагане на дейностите за защита на защитените видове на територията на страната.

А изпълняват ли се вече проекти по швейцарската програма?

По швейцарската програма разполагаме с един ресурс в размер на 32 милиона швейцарски франка и вече започнахме работа по изпълнението на два проекта. Чрез предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда се осигурява справяне с наличието на пестициди на територията на страната. Знаете, че това е стар проблем. Идентифицирани са всички места, където има такива излезли от употреба вредни пестициди, както и складовете, в които се помещават. Направен е пълен преглед на състонието, на количествата, на собствеността. Държавата, използвайки този финансов ресурс, се ангажира да реши проблема. Повече от 4500 тона пестициди ще бъдат обезвредени, както и зоната около складовете, където се помещават, така че да няма никакъв риск за здравето на населението. Другият проект, който се изпълнява отново по швейцарската програма, е свързан с изграждането на пилотни центрове на територията на пет общини за събиране и третиране на опасни отпадъци от бита. Това е една практика, която след като бъде въведена, вече ще може да се разпространява и в другите населени места.

Очаква се през тази година да стартира и Националната система за управление на водите, какви са целите й?

Този проект цели да подсигури достъп в реално време до информация, свързана със състоянието на водните обекти, отока в реките, обема на водите в язовирите. Информация, която е изключително полезна от гледна точка на превенцията за възникване на наводненията, а също така и за интегрираното управление на ресурсите, съответно предоставянето на различни ползватели да черпят водни ресурси примерно от язовирите. През тази година ще стартираме първия етап от реализацията на проекта. Този етап ще покрие района на басейна на Искър, след което на базата на резултатите пристъпваме към втория етап – подготвянето на анализ и подготовка за реализация на вече цялостното разгръщане на проекта на територията на цялата страна. Това е третата фаза на проекта. Заложен е в Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г“. Имаме готовност с подготовката и ще стартираме тръжна процедура, за да изберем изпълнител на първата фаза. Това е изключително важен проект, за да подсигурим интегрираното управление на водните ресурси.

Министър Василева, какво според вас е бъдещето на България като еко дестинация?

Смятам, че България има уникални възможности да развие алтернативни форми на туризъм – вело туризъм, специфични форми на еко туризъм, например наблюдение на птици, наблюдение на редки видове животни. Туризъм, който е свързан с възможностите да използваме минералните води на България. Страната ни има повече от 220 находища на минерални води, територията ни е наситена с този безценен природен ресурс. Но се използва много малка част от него. В този смисъл работим в тясно сътрудничество с колегите от Министерство на туризма и смятам, че би могло да се направи много, за да се развие България като такъв тип дестинация. Разбира се, природните дадености са нещо, което ние трябва да използваме, което ни дава шанс да генерираме допълнителни приходи в държавата си и в същото време да съхраняваме, да запазваме природата си. Всякакви форми на туризъм биха били немислими, ако те не можеха да стъпят върху природните дадености – туризмът в зимните и в черноморските курорти. За тях се грижим да бъде изградена екологичната инфраструктура, да имаме чисти води, чисти почви и да не се допуска замърсяване. Във  финална фаза са редица проекти, които целят постигане на добро качество и екологично състояние в крайбрежните зони.

Какъв е вашият начин да се придържате към живот, по-близък до природата?

Като всеки съвременен човек, все повече обръщам внимание на това с какво се храня и как живея. Като човек, който уважава себе си, смятам, че е необходимо да полагам грижи, за да поддържам в добро състояние здравето си, тялото си. Все повече акцент даваме на това да се храним по-природосъобразно, да търсим био продукти, да внимаваме какво консумираме. Съобразявам се с това. Не само аз, но и семейството ми се стреми да се храни с естествени продукти.

Кои са най-важните неща за вас, г-жо Василева?

Най-важното е човек никога да не забравя откъде е тръгнал. Да не пропуска важните неща в живота. Аз на първо място слагам семейството и взаиомоотношенията с хората. Мисля, че начинът, по който общуваме, до голяма степен ни дава възможност както да лансираме идеите си, да търсим подкрепа за тяхната реализация, така и заедно да разрешаваме проблемите. Друг водещ принцип за мен е екипността. Човек не може да постигне каквото и да било, ако няма стабилен екип, ако няма професионалисти, експерти, на които може да се опре. И ако няма единомислие по отношение на посоката, в която се работи. Вероятно близките ми, особено дъщеря ми би казала, че това става много често за сметка на времето, което бихме прекарали заедно, но аз се стремя, колкото и времето да е малко, общуването ни да е пълноценно.

Автор Анелия Торошанова, GoBio

Снимка Мартин Минев

Барак Обама: „Най-голямата заплаха за планетата са продължаващите климатични промени!”

Barack Obama

2014 г. е била най-топлата, откакто се водят исторически записи. Заедно с останалите поредни 14 години с повишения на температурите, това е ясен знак, че са необходими спешни мерки в посока промяна на климатичните промени.

“Промените в климата ще имат сериозни последствия за начина ни на живот. Това означава по-силни бури, по-сериозна суша, по-дълги сезони на горските пожари. Най-добрите световни учени ни предупреждават, че климатичните промени вече влияят на въздуха, който децата ни дишат”.

“Трябва да защитим дадените ни от Бог природни чудеса и работните места, които зависят от тях. Трябва да защитим градовете и семействата си от бедствия… Това е единствената ни планета. Искам след години да мога да погледна внуците ми в очите и да им кажа, че сме направили всичко възможно, за да я защитим”, заяви още Обама.

Станислав Анастасов и д-р Джузепе Граминя

Anastasov & Graminia

Станислав Анастасов (министър на околната среда и водите – 19 юни 2014 – 6 август 2014 г.) – приветства инициативата на b2b Magazinе и списание GoBIO. Той заяви, че зеленият бизнес ще става все по-важен занапред. „Зеленият бизнес не е само отговорност, но и възможност, дава достъп на компаниите до нови и бързоразвиващи се пазари, а екологичните характеристики ще имат все по-голяма тежест при избора на продуктите.“

Д-р Джузепе Граминя (главен икономист „Малък бизнес” в администрацията на САЩ) – „Местните пазари и индустриалните клъстери са именно местата, където чистата икономика може да се развие.”

Джефри Сакс: “Зеления преход” би имал силно благоприятен ефект

Jeffrey SachsДжефри Сакс (американски икономист и директор на Института за Земята в Колумбийския университет) – „Финансирането на “зеления преход” поражда разходи днес, за да донесе повече благоденствие утре”. Евентуален “зелен преход” би имал силно благоприятен ефект за създаването на работни места.